เล้าหศิริวงศ์ ว.; พาจันทร์ ธ.; สระทองหน ว.; พิทักษานุรัตน์ ส. พฤติกรรมการใช้สารกำจัดศัตรูพืชและระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกรที่ทำงานในระบบการเกษตรแบบมีพันธะสัญญา จังหวัดขอนแก่น. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ิBangkok, v. 34, n. 1, p. 23–34, 2018. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/136926. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.