เชื้อคำ ป.; เผ่าวัฒนา อ.; เที่ยงธรรม ว. ผลของโปรแกรมการกำกับตนเองต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคไตเรื้อรัง ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดไม่ได้. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ิBangkok, v. 35, n. 1, p. 130–141, 2019. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/123106. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.