วงศ์ใหญ่ ส.; อรดิษฐ์ อ.; นะแส จ. โรคเบาหวานกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผล. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ิBangkok, v. 33, n. 3, p. 158–165, 2017. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/120121. Acesso em: 5 มี.ค. 2024.