สุ่นศักดิ์สวัสดิ์ น.; เฮงอุดมทรัพย์ ภ.; วัฒนสินธุ์ ด.; ประทุมศรี เ. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้าในมารดาที่มีบุตรวัยรุ่นตั้งครรภ์. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ิBangkok, v. 33, n. 3, p. 47–58, 2017. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/120098. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.