เทียมหมอก ม.; สราญฤทธิชัย เ. การพัฒนาแนวทางการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นในชุมชน. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ิBangkok, v. 33, n. 3, p. 38–46, 2017. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/120097. Acesso em: 26 ก.พ. 2024.