เอกธรรมสุทธิ์ ช.; ทวีสุข ป.; ช้อยจอหอ ร. การพัฒนารูปแบบการสอบทักษะทางคลินิกโดยใช้ OSCE วิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 2. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ิBangkok, v. 33, n. 3, p. 27–37, 2017. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/120095. Acesso em: 24 ก.พ. 2024.