เอี่ยมกุศลกิจ ร.; วัชรสินธุ์ จ.; THOYRE, S. M. สายใยรักสำหรับทารกเกิดก่อนกำหนด: มุมมองของมารดา พยาบาลและกุมารแพทย์ในจังหวัดนครพนม. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ิBangkok, v. 33, n. 3, p. 1–11, 2017. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/120090. Acesso em: 27 ก.พ. 2024.