ศรเกษตริน อ.; กัลกะ ส.; จันทรา ร.; รองเมือง ด. ความคิดเห็นต่อสมรรถนะการพยาบาลด้านภัยพิบัติของพยาบาลวิชาชีพ ในเขตสุขภาพที่ 11. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ิBangkok, v. 33, n. 2, p. 101–110, 2017. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/110338. Acesso em: 19 เม.ย. 2024.