สร้อยชื่อ ม.; เบญจกุล ศ.; เก่งการพานิช ม.; เก่งการพานิช ธ. ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแกว่งแขนโดยการประยุกต์ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมของผู้สูงอายุระดับต้นในกรุงเทพมหานคร. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ), ิBangkok, v. 33, n. 2, p. 73–83, 2017. Disponível em: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/110333. Acesso em: 23 พ.ค. 2024.