สัมมาวงศ์ ก., โสมานุสรณ์ ส., & สุ่มเงิน ช. (2017). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการกระท????ำความรุนแรงในผู้สูงอายุ ตามมุมมองของผู้สูงอายุและสมาชิกในครอบครัว FACTORS RELATED TO ELDER ABUSE FROM PERSPECTIVES OF OLDER ADULTS AND FAMILY MEMBERS. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok), 33(1). Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/99501