วัฒนพงศ์สถิต พ., กังใจ ว., & สุ่มเงิน ช. (2016). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเข้มแข็งอดทนของผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง FACTORS RELATED TO HARDINESS AMONG ELDERLY WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok), 32(3). Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/86933