ศักดา เ., เรืองสูง เ., วิทยพันธ์ ย., ศรเกษตริน อ., & กัลกะ ส. (2016). ผลของการให้โปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 กรณีศึกษาศูนย์สุขภาพ ชุมชนโพหวาย THE EFFECTS OF HEALTH PROMOTION PROGRAMS FOR PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES AT PHO WAI PRIMARY CARE UNIT. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok), 32(1). Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/64276