ภูศรี เ., & เกิดมงคล พ. (2013). ผลของโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว ต่อการเห็นคุณค่าในตนเอง และความเข้มแข็งในการมองโลก ของผู้เสพแอมเฟตามีน. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok), 28(1). Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/4845