ธรรมรักษา พ. (2013). ประสบการณ์ที่ประทับใจจากการเยือนบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok), 27(3). Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/4833