กอบกิจสุมงคล ก., เอื้ออารี เ., วรอาคม อ., & แสนเจริญสุทธิกุล น. (2013). ผลของการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจในผู้ป่วยโรคหัวใจ และหลอดเลือด ณ รพ.รามาธิบดี. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok), 27(3). Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/4824