เจริญสุข เ., ตรีเดช ป., & ปั้นดี ว. (2013). แรงจูงใจและบรรยากาศองค์กรที่ส่งผลต่อความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กร ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประเทศไทย. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok), 27(2). Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/4813