-, -. (1). เปิดความคิดชีวิตอัจฉริยะ. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok), 27(1). Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/4808