ตรีเดช ป., ครึกครื้นจิตร พ., & ธนกาญจน์ น. (2013). ความพึงพอใจในงานของพยาบาลโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok), 26(2). Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/4779