ศรีจำนงค์ น., รวิวรกุล ท., ละกำปั่น ส., & มาลาธรรม พ. (2013). ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้ความสามารถตนเองของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok), 26(1). Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/4769