ชีพประสพน., & อ่วมตานีอ. (2015). ประสบการณ์ของพยาบาลประจำการที่ ช่วยดูแลนักศึกษาพยาบาล ขณะฝึกภาคปฏิบัติ EXPERIENCES OF REGISTERED NURSES IN MENTORING NURSING STUDENTS DURING CLINICAL PRACTICUM. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok), 31(2), 44-56. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/47634