เตากล่ำเ., จิโรจน์กุลป., & บุญปลูกส. (2015). ผลของการตัดข้อสอบที่มีค่าอำนาจจำแนกติดลบออกต่อคะแนนการสอบ และ ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต THE EFFECTS ON TEST SCORES AND THE RELIABILITY OF THE TEST AFTER EXCLUDING THE ITEMS WITH NEGATIVE DISCRIMINATION POWER: FACULTY OF. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok), 31(2), 26-43. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/47633