ใจเตี้ยส. (2015). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบริโภคอาหารพื้นบ้านของผู้สูงอายุในเขตเมือง FACTORS RELATED TO LOCAL FOOD CONSUMPTION OF THE ELDERLY IN URBAN AREA. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok), 31(2), 1-8. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/47631