โพธิ์พัฒนชัย อ., ศรเกษตริน อ., & จันทรา ร. (2015). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการพยาบาล ด้านภัยพิบัติสำาหรับนักศึกษาพยาบาล. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok), 31(1), 1–12. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/39350