เพียรพิจารณ์อ. (2014). รู้คิดจากชีวิตคนทํา. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok), 30(2), 104-108. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/29287