แก้วทองน., เติมศิริกุลชัยล., ลีระพันธ์ป., เก่งการพานิชธ., & แก้วดำเกิงข. (2014). ความแตกฉานด้านสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหอย จังหวัดสระแก้ว HEALTH LITERACY OF GROUP AT RISK OF HYPERTENSION AT BAN NONGHOI SUB-DISTRICT HEALTH PROMOTING HOSPITAL,SA KAEO PROVINCE. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok), 30(1), 45-56. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/29276