นาคกุล ล., ตรีเดช ป., ปั้นดี ว., & ศิริ ส. (2014). ความต้องการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรในโรงพยาบาลรามาธิบดี (Needs of Self Development Among Ramathibodi Hospital Personnel). Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok), 30(1), 22–33. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/29274