คชาทอง พ., ตรีเดช ป., & ปั้นดี ว. (2014). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดำเนินงานตามนโยบาย 3S ของผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในจังหวัดนครปฐม FACTORS ASSOCIATED WITH THE IMPLEMENTATION OF THE 3-S POLICY OF THE DIRECTORS OF TAMBON HEALTH PROMOTING HOSPITALS IN NAKHONPATHOM. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok), 30(1), 1–9. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/29272