ศรีจันทร์ อ., ตรีเดช ป., & ปั้นดี ว. (2013). ความสุขในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล JOY AT WORK OF REGISTERED NURSES IN BUMRUGRAD INTENATIONAL HOSPITAL. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok), 29(2), 44–57. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/28969