อินทรสงเคราะห์ ด., ตรีเดช ป., & ปั้นดี ว. (2013). การตัดสินใจบริจาคโลหิตในเขตกรุงเทพมหานคร BLOOD DONATION DECISION IN BANGKOK METROPOLITAN. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok), 29(1), 65–81. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/28927