ทิพย์กาญจนเรขา ก. (2020). Editorial . Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok), 36(3). Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/247508