ยงยิ่ง ป., เทียนถาวร ว., ตันวัฒนกุล ว., เต๊ะขันหมาก ก., ใจดี พ., & เชาวน์นิยม ว. (2019). The Direction and Developing Process of Districts’ Health Systems on the Thailand-Laos Border. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok), 35(1), 175–186. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/189196