(1)
ตปนียกร ว. กองบรรณาธิการ. JBCN_Bangkok 2017, 33.