(1)
ทับทิมศรี ว.; นัยพัฒน์ อ. การเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดทางการพยาบาลผู้ใหญ่ โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก ENHANCING THINKING PROCESS SKILLS IN ADULT NURSING USING PROBLEM-BASED LEARNING. JBCN_Bangkok 2017, 33.