(1)
สัมมาวงศ์ ก.; โสมานุสรณ์ ส.; สุ่มเงิน ช. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการกระท????ำความรุนแรงในผู้สูงอายุ ตามมุมมองของผู้สูงอายุและสมาชิกในครอบครัว FACTORS RELATED TO ELDER ABUSE FROM PERSPECTIVES OF OLDER ADULTS AND FAMILY MEMBERS. JHNR 2017, 33.