(1)
ศรีชัยรัตนกูล เ.; ติรไพรวงศ์ ย.; สุวิทยะศิริ เ. ความรู้และพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ KNOWLEDGE AND BEHAVIOR OF APPLYING PHILOSOPHY OF SUFFICIENCY ECONOMY IN LIVING OF NURSING STUDENTS. JBCN_Bangkok 2016, 32.