(1)
วัฒนพงศ์สถิต พ.; กังใจ ว.; สุ่มเงิน ช. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเข้มแข็งอดทนของผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง FACTORS RELATED TO HARDINESS AMONG ELDERLY WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE. JHNR 2016, 32.