(1)
เตชะมวลไววิทย์ ศ.; ศรีคล้อ ม.; ทวีสุข ป. ผลของการสอนตรวจเต้านมด้วยตนเองโดยแกนนำสตรีชุมชนต่อความรู้และการปฏิบัติการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรี: กรณีศึกษาชุมชนริมคลองสามเสน EFFECTS OF BREAST-SELF EXAMINATION PROGRAM OFFERED BY TRAINED FEMALE COMMUNITY LEADERS ON WOMEN’S BREAST-SELF EXAMINATION KNOW. JBCN_Bangkok 2016, 32.