(1)
ส่งวัฒนายุทธ ป.; วัฒนากร ก.; กลิ่นหอม ข.; รัตนภาค พ. การพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูงในชุมชนหนองพลับ จังหวัดเพชรบุรี DEVELOPMENT OF HEALTH BEHAVIOR PROMOTION PROGRAM AMONG PRE-HYPERTENSION ADULTS IN NONG-PLUB, PHETCHABURI PROVINCE. JBCN_Bangkok 2016, 32.