(1)
บุญศิลป์ ส.; พานิชกุล ก. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง FACTORS RELATED TO NEED OF CAREGIVERS IN STROKE PATIENTS. JBCN_Bangkok 2016, 32.