(1)
ตปนียากร ว. กองบรรณาธิการ. JBCN_Bangkok 2016, 32.