(1)
ทิพย์กาญจนเรขา ก. คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ. JBCN_Bangkok 2016, 32.