(1)
แสงพิทักษ์ ว.; อาชาพิทักษ์ อ. กิจกรรมนอกชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาพยาบาล EXTRACURRICULAR ACTIVITIES TO PROMOTE LEARNING ABOUT MULTICULTURAL CARE AMONG NURSING STUDENTS. JBCN_Bangkok 2016, 32.