(1)
ศักดา เ.; เรืองสูง เ.; วิทยพันธ์ ย.; ศรเกษตริน อ.; กัลกะ ส. ผลของการให้โปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 กรณีศึกษาศูนย์สุขภาพ ชุมชนโพหวาย THE EFFECTS OF HEALTH PROMOTION PROGRAMS FOR PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES AT PHO WAI PRIMARY CARE UNIT. JHNR 2016, 32.