(1)
ตปนียากร ว. บทบรรณาธิการ. JBCN_Bangkok 2016, 32.