(1)
เผื่อนด้วง อ.; ศิริวัฒน์ชัยพร ร. การประยุกต์การเรียนรู้แบบร่วมมือในวิาจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล APPLICATION OF COOPERATIVE LEARNING IN THE NURSING ETHICS AND LAWS COURSE. JBCN_Bangkok 2015, 31.