(1)
วนวงศ์ไทย ส.; วิวัฒน์วานิช ส. การพัฒนาขอบเขตเนื้อหาการส่งเสริมภาวะผู้นำในการจัดการสาธารณภัยของพยาบาล DEVELOMENT OF COVERAGE FOR PROMOTING NURSES’ LEADERSHIP IN DISASTER MANAGEMENT. JBCN_Bangkok 2015, 31.