(1)
เก่งการพานิช ม.; เบญจกุล ศ.; เก่งการพานิช ธ.; ลัธธนันท์ ก. ผลกระทบของการขึ้นภาษีสรรพสามิตบุหรี่ปี 2555 ต่อพฤติกรรม การบริโภคยาสูบของผู้บริโภคยาสูบปัจจุบัน IMPACT OF TOBACCO TAX INCREASE IN 2012 ON TOBACCO CONSUMPTION BEHAVIOR AMONG CURRENT TOBACCO USERS. JBCN_Bangkok 2015, 31.