(1)
สุขีรัตน์ ส.; รวิวรกุล ท.; แก้วบุญชู อ. ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อจากการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นจังหวัดอ่างทอง. JBCN_Bangkok 2013, 28.