(1)
ศรีนวล ส.; ตรีเดช ป.; ปั้นดี ว. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้ประกอบการ ร้านอาหารต่อการดำเนินงานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร. JBCN_Bangkok 2013, 27.