(1)
ศิริพรกิตติ น.; ตรีเดช ป.; ปั้นดี ว. ความผูกพันองค์กรและประเภทวัฒนธรรมองค์กรของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศิริราช. JHNR 2013, 27.